Programy dydaktyczne w Chatce

Programy wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym prowadzone w Chatce Skrzatka, nastawione są na wszechstronny rozwój dziecka, na rozwijanie naturalnych predyspozycji i talentów oraz przygotowują dzieci do nauki w szkole.
Uważamy że nasze programy i sposób nauczania są jednymi z najlepszych w dzielnicy, świadczy o tym chociażby fakt że nasi absolwenci zdają egzaminy z wysokimi wynikami do prywatnych szkół podstawowych takich jak: Primus, STO oraz Szkoła Marzeń.
Programy dopuszczone i nadzorowane przez MEN obejmują obszary edukacji:

 • matematycznej
 • językowej
 • przyrodniczej
 • społecznej
 • artystycznej
 • zdrowotnej

oraz profilaktykę:

 • logopedyczną
 • dysleksji i dysortografii

Programy te są wzbogacone o autorskie ścieżki dydaktyczne i warsztaty oraz edukację językową.

Edukacja językowa:
Zanurzenie w języku angielskim, kontakt z native speakerem w codziennych czynnościach: ubieranie się, posiłki, zajęcia, spacery, wyjścia na wycieczki, czynności higieniczne itd.
Codzienne zajęcia w każdej z grup.

Program wychowania i kształcenia trzylatków, czterolatków i pięciolatków "ABC przedszkolaka"

Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 2/2000 – Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 1999 r.).

W proponowanym programie następuje odejście od podziału treści programowych na poszczególne grupy wiekowe. Wprowadzono poziomy o wzrastającym stopniu trudności. Treści wychowania i kształcenia zostały skupione wokół wydzielonych obszarów edukacyjnych. W każdym obszarze edukacyjnym wyodrębniono zagadnienia szczegółowe, w których wydzielono (najczęściej) cztery poziomy działań na zasadzie narastania trudności. Stworzenie poziomów pozwala nauczycielowi na swobodne poruszanie się w ich obrębie, daje możliwość wyboru materiału i dostosowanie go do predyspozycji grupy, z którą aktualnie pracuje. Program daje nauczycielom pewną swobodę działań, nie ogranicza ich inwencji i nie pozbawia możliwości wyboru.

Wydzielone obszary edukacyjne:
Obszar edukacji społeczno-moralnej
Obszar edukacji zdrowotnej
Obszar edukacji ruchowej
Obszar edukacji przyrodniczej
Obszar edukacji w zakresie mowy i myślenia
Obszar edukacji w zakresie przygotowania do pisania i czytania
Obszar edukacji matematycznej
Obszar edukacji kulturowo-estetycznej
Obszar edukacji muzycznej
Obszar edukacji technicznej
Obszar edukacji komunikacyjnej

Program wychowania i kształcenia sześciolaków "Nowa Era"

Program dopuszczony do użytku przez ministra do spraw oświaty i wychowania, wpisany do wykazu programów wychowania przedszkolnego.
Cele programu:

 • stwarzanie dzieciom warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości
 • wspieranie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz intensywne wspomaganie tych, które rozwijają się wolniej lub nieharmonijnie
 • kształtowanie u dzieci przyjaznego nastawienia do uczenia się, w tym także zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego
 • zachęcanie dzieci do poznawania siebie i świata

Autorska ścieżka dydaktyczna: "Skrzat z przyrodą za pan brat"

Przedszkole Chatka Skrzatka jest położone tak blisko lasu Kabackiego, że nie sposób nie korzystać z tej bliskości na wszelkie sposoby, od swobodnych wycieczek, gier i zabaw, po wycieczki “naukowe”.
Jednym z najskuteczniejszych czynników wychowawczych jest kontakt z przyrodą , która stanowi bogate źródło wrażeń, przeżyć, doznań , a także wywołuje chęć aktywnego działania. Bezpośrednie zetknięcie z otoczeniem przyrodniczym wywołuje u dziecka zdziwienie , nasuwa wiele pytań , stwarza szerokie możliwości doświadczeń umysłowych wpływających na jego rozwój intelektualny.
Dzieci interesują się wszystkim , co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu i wypytują dorosłych o różne szczegóły związane z uprawą roślin , z hodowla zwierząt i ze wszystkimi sprawami , które się wokół nich odbywają.
Cokolwiek dziecko poznaje – to zawsze zaczyna od poznawania „świata’’ , a tym światem jest otoczenie domowe, ludzkie i przyrodnicze.

Program “Skrzat z przyrodą za pan brat” to możliwość poszerzenia wiedzy przyrodniczej, pozwoli dziecku badać, odkrywać , doświadczać i rozumieć przyrodę.
Rola nauczyciela polega w tym programie na tworzeniu interesujących warunków pracy i zabawy oraz na pełnieniu funkcji przewodnika , doradcy w obliczu oszałamiającej różnorodności zjawisk przyrodniczych.

Oczekiwane korzyści:

 • Skrzat dba o wszystko co żyje w przyrodzie
 • Skrzat umie obserwować przyrodę
 • Skrzat umie właściwie zachować się w parku, w lesie, w sadzie, w kąciku przyrody itd.;
 • Skrzat ma potrzebę przebywania w czystym, nieskażonym środowisku
 • Skrzat lubi przebywać na łonie przyrody
 • Skrzat żyje zdrowo
 • Skrzat rozumie podstawowe pojęcia i zjawiska przyrodnicze..
 • Skrzat odróżnia pozytywne i negatywne działania człowieka na środowisko , ma wiadomości na temat sposobów zapobiegania dewastacji środowiska naturalnego.
 • Skrzat chętnie przebywa w naturalnym środowisku i potrafi się nim cieszyć.
 • Skrzat dostrzega piękno przyrody.
 • Skrzat dba o zdrowie, higienę własną i otoczenia.
 • Skrzat wypowiada się na tematy związane z bezpośrednim przeżywaniem, doświadczaniem, odkrywaniem i badaniem.

Autorska ścieżka dydaktyczna: "Skrzat Ratownik"

„BEZPIECZNIE PRZEZ ŻYCIE”

Wszyscy doskonale wiemy, że potrzeba bezpieczeństwa, rozumiana zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym, jest elementarną potrzebą człowieka, a jej zaspokojenie warunkiem jego rozwoju. Dlatego w naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom bezpieczne otoczenie fizyczne a nauczyciel staje się gwarantem pełnego psychicznego poczucie bezpieczeństwa.
Natomiast niniejsza ścieżka została stworzona zmyślą o tym, aby nasi podopieczni mogli uczyć się oceniać okoliczności i elementy niebezpieczeństwa, aby potrafili ustalać plan działania, aby uczyli się unikać niebezpiecznych sytuacji lub wiedzieli jak z nich wybrnąć. Ta ścieżka uczy bycia ostrożnym i kształtuje umiejętność mówienia „nie”. Rolą nauczyciela nie jest tu podawanie gotowych schematów zachowań, ale uczenie przewidywania i kreatywności w rozwiązywaniu określonego problemu.
Treści programowe ścieżki zostały zgrupowane wokół trzech problemów:
Bezpieczeństwo dziecka na terenie placówki;
Bezpieczeństwo poza terenem przedszkola;
Sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu lub innych.

Wpisują się one doskonale w cele nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, takie jak:
budowanie systemu wartości i wychowywanie dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych;
rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:

I.Obszar edukacji zdrowotnej.
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola, w tym szkolenie umiejętności ewakuacji z przedszkola w sytuacjach zagrażających naszemu bezpieczeństwu;
Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo dziecka poza terenem przedszkola:
- kierowanie się zasada ograniczonego zaufania w stosunku do osób nieznanych;
- rozumienie zakazu zbliżania się do nieznanych zwierząt, np. psów;
- przestrzeganie zakazu zabawy i ślizgania się na zamarzniętych stawach , jeziorach czy rzekach;
- rozumienie konieczności kapania się w miejscach do tego wyznaczonych w obecności ratownika;
- zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństw wynikających z zabawy zapałkami, czy rozpalania ogniska w lesie,
- rozumienie zakazu spożywania nieznanych owoców, roślin, grzybów, czy pokarmów nieznanego pochodzenia;
- przestrzeganie bezwzględnego zakazu manipulowania przy kuchence gazowej lub prób samodzielnego jej obsługiwania;
- przestrzeganie zakazu samodzielnego zażywania lekarstw i stosowania środków chemicznych;
-przestrzeganie zakazu zabawy w pobliżu tras komunikacyjnych;
- poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego i ich przestrzeganie;
– zapamiętanie domowego adresu i numeru telefonu i przekazywanie ich tylko osobie wzbudzającej nasze zaufanie: policjant, straż miejska;

Poznanie niektórych wybranych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu:
- bezzwłoczne opuszczenie miejsca zagrażającego bezpieczeństwu i poinformowanie o tym fakcie osoby dorosłej;
- zagubienie się w tłumie i jako sposób poradzenia sobie z sytuacją odszukanie policjanta lub strażnika miejskiego;

Wzbudzanie zaufania do policjanta, strażaka, lekarza jako osób mogących pomóc dziecku w sytuacjach zagrażających zarówno jego bezpieczeństwu, jak i innych. Spotkania z przedstawicielami w/w zawodów.
Poznanie numerów telefonów instytucji mogących pomóc dziecku w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu jego lub innych. Kształtowanie świadomości kiedy i w jakich sytuacjach można skorzystać z pomocy tych instytucji.
Kształtowanie czynnej postawy wobec zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych, nie poddawanie się rozpaczy i szukanie wyjścia z określonej sytuacji.

II.Obszar edukacji w zakresie mowy i myślenia:

Wyrabianie śmiałości w spontanicznym wypowiadaniu się w różnych sytuacjach;
Nabywanie przekonania, że jestem z życzliwością słuchany i rozumiany przez swoją nauczycielkę, że zawsze mogę się do niej zwrócić i opowiedzieć o tym co mnie cieszy i o tym, co mnie martwi;
Nabywanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi i wypowiadania własnych myśli w sytuacjach problemowych, podawanie propozycji rozwiązań, uzupełnianie wypowiedzi rówieśników;
Dostrzeganie w opowiadaniach ciągu przyczynowo-skutkowego, umiejętność przewidywania zakończenia historyjek słownych i obrazkowych;
Odbieranie, rozumienie i wyrażanie treści przekazywanych przez niewerbalne środki wyrazu: ruch ciała, gest, mimikę, spojrzenie. Np. ruch ciała zwierząt wyrażająca próbę ataku na nas…
Rozpoznawanie i respektowanie treści zawartych w umownych symbolach graficznych, np. znak zakazujący palenia na stacji benzynowej…
Interpretowanie treści przekazywanych przez znaki słuchowe, dźwiękowe i wrażenia zapachowe jako sygnałów ostrzegawczych, np. czuć zapach spalenizny, mama nic nie gotuje ani nie piecze- sygnał ostrzegawczy: coś się pali;

III.Obszar edukacji technicznej:

Poznawanie działania i sposobów wykorzystania urządzeń mechanicznych i elektrycznych w gospodarstwie domowym;
Poznawanie przydatności pojazdów specjalnych, takich jak: karetka pogotowia, radiowóz policyjny, pomoc drogowa, wóz strażacki;

IV. Obszar edukacji komunikacyjnej:

Poznawanie zasad ruchu drogowego dla pieszych i ich przestrzeganie;
Poznawanie znaczenia wybranych informacyjnych znaków drogowych;
Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się na przystankach i w środkach komunikacji publicznej;
Rozumienie potrzeby noszenia różnych elementów odblaskowych w czasie poruszania się po drogach poza miastem;
Poznawanie zasad bezpiecznego podróżowania jako pasażer samochodu osobowego;

V.Obszar edukacji społeczno-moralnej:

Rozumienie zła, jakie niesie ze sobą przemoc fizyczna i przeciwstawianie się takiej formie rozwiązywania konfliktów. Przyzwyczajanie do rozwiązywania sporów na drodze rozmów, wyjaśnień z jednoczesnym liczeniem się z odczuciami drugiej strony sporu;
Zwracanie uwagi na problemy, które dotyczą innych. Udzielanie pomocy tym, którzy tego potrzebują;
Dostrzeganie potrzeby pomagania innym w codziennych sytuacjach.
Słuchanie utworów literackich, w których występują postacie prezentujące postawy właściwe i naganne. Rozpoznawanie i nazywanie ich, próby uzasadniania swoich sądów moralnych;
Uczenie się mówienia innym miłych rzeczy, ale i wyrażania dezaprobaty dla ich zachowań, jeśli wystąpi taka konieczność. Ocenianie postępowania a nie osoby;
Tolerowanie odmienności w wyglądzie i zachowaniu innych. Kształtowanie życzliwej i serdecznej postawy wobec wszystkich ludzi, bez względu na to, jak wyglądają czy zachowują się. Poznawanie przyczyn odmienności np., jako skutek choroby, wypadku. Oczekiwanie ze strony innych tolerancji dla swej odmienności czy słabości.

Autorska ścieżka dydaktyczna: "Gram w zielone"

,, GRAM W ZIELONE”

Proponowana ścieżka edukacyjna została przygotowana z myślą o tym, aby rozbudzić zainteresowanie dzieci własnym zdrowiem i rozwojem. Zachęcić do zdrowego stylu życia oraz stworzyć im realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:

I. Obszar edukacji zdrowotnej.

Nabywanie przekonania o ważnym dla zdrowia znaczeniu spożywania warzyw i owoców;
Opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia;
Usprawnianie techniki samodzielnego jedzenia poprzez, prawidłowe posługiwanie się sztućcami;
Opanowanie umiejętności posługiwania się nożem;
Rozumienie konieczności zachowania czystości podczas spożywania posiłków;
Rozumienie konieczności mycia owoców i warzyw przed jedzeniem;
Poznanie produktów bogatych w witaminy i ich wpływ na organizm człowieka;

I.Obszar edukacji przyrodniczej.

Rozpoznawanie i nazywanie owoców i warzyw;
Poznanie wartości odżywczych warzyw i owoców;
Wyodrębnianie części jadalnych na przykładzie konkretnej rośliny;
Rozumienie potrzeby hodowania roślin niezbędnych w pożywieniu człowieka;
Porównywanie wielkości, kształtu, barwy, nazw owoców i warzyw oraz z jakiego drzewa pochodzi;
Eksperymentowanie: łączenie różnych smaków, poznawanie ich konsystencji;
Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku:
Wiosna: kwitnienie drzew owocowych, np. morela, czereśnia, wiśnia, śliwka;
Lato: zbieranie plonów, np. truskawka, malina, czereśnia;
Jesień: zbieranie plonów, np. marchewka, ziemniaki, jabłka, gruszki oraz wytwarzanie przetworów;

II.Obszar edukacji w zakresie mowy i myślenia

Rozwijanie zasobu słownika poprzez poznawanie i kojarzenie z nazwą nowych przedmiotów, adekwatnych do poziomu możliwości rozumienia na tym etapie rozwoju;
Rozumienie treści przekazywanych przez wrażenia zapachowe, smakowe np. czuć zapach pieczonego ciasta, rozpoznawanie z jakich owoców pijemy sok;
Uczenie się nowych piosenek i wierszy związanych z tematem zajęć;
Odgrywanie krótkich przedstawień teatralnych związanych z tematem: aktorskich, kukiełkowych;
Próby rozpoznawania charakterystycznych zapachów –rozróżnianie i nazywanie;
Próbowanie produktów o wyrazistym smaku i nazywanie podstawowych smaków: słodki, słony, kwaśny, gorzki;
Nazywanie i rozróżnianie produktów jadalnych, niejadalnych i szkodliwych dla zdrowia;

III.Obszar edukacji w zakresie przygotowania do pisania i czytania.

Wykonywanie różnorodnych prac plastyczno-technicznych na dużym i małym formacie związanych z tematem zajęć;
Zastosowanie różnych narzędzi: malowanie pędzlem, patykiem…, próby mieszania kolorów i ich nazywanie;
Sprawne posługiwanie się nożyczkami-przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
Konstruowanie pół przestrzennych i przestrzennych prac, łącząc z innymi materiałami;
Próby wykonywania prac plastycznych w małych zespołach;

V. Obszar edukacji matematycznej

Zdobywanie doświadczeń sprzyjających stosowaniu określeń dotyczących wielkości przedmiotów poprzez różnicowanie, porównywanie, porządkowanie;
Tworzenie zbiorów przedmiotów według jednej lub więcej cech;
Odkrywanie zależności ilości ciał sypkich i płynów od wielkości naczynia;
Odmierzanie takiej samej ilości wspólna miarą;

I.Obszar edukacji społeczno- moralnej.

Uważne słuchanie poleceń Nauczyciela i wykonywanie ich.
Używanie zwrotów grzecznościowych; przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie;
Poznanie samego siebie poprzez próbowanie produktów, świadomość własnego smaku.
Kształtowanie umiejętności dokonywania własnego wyboru w sposób odpowiedni do wieku.

Autorskie warsztaty " Ja wśród innych - poznaję swoje emocje"

Cel zajęć:

 • poznanie siebie
 • uczenie się rozpoznawania emocji własnych i innych osób
 • uczenie się umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami
 • rozwiązywanie konfliktów w grupie
 • wyrabianie umiejętności asertywnych

Podczas zajęć dzieci zawierają kontrakt, uczą się siebie, swoich emocji, wychodzą poza “ja”, uczą się rozpoznawać emocje innych. Poprzez proste skojarzenia i bazowanie na emocjach uczą się radzenia sobie w sytuacjach “trudnych”, uczą się rozwiązywać konflikty w swojej grupie rówieśniczej, poznają mnogość uczuć i emocji, dowiadują się co to jest asertywność i w jakich sytuacjach warto jej używać, za pomocą pantomimy i lustra “oglądają” emocje swoje i innych, uczą się mówić o złości i radości.

Autorskie warsztaty "Jak zadziwić przedszkolaka tym, co pływa i co lata"

Jak zadziwić przedszkolaka?
Tym dlaczego:

 • lód jest śliski?
 • śnieg skrzypi pod nogami?
 • dlaczego samolot lata a statek pływa?
 • skąd się bierze deszcz?
 • dlaczego czajnik gwiżdże?
 • co to są bańki mydlane?
 • co można zobaczyć po drugiej stronie lustra?
 • jak powstają cienie?
 • kompas?! a po co? i kiedy?
 • co to jest burza?
 • kiedy powstaje tęcza?
 • jaki kształt mają płatki śniegu?
 • co pływa a co tonie?

na te i milion innych pytań odpowiadamy na warsztatach oraz eksperymentujemy w myśl zasady: " Powiedz mi a zapomnę, pokaż a zapamiętam, pozwól wziąć udział a zrozumiem" KONFUCJUSZ